Technická správa

Technická správa je souhrn služeb, které zabezpečují bezproblémový chod objektu z hlediska majitele,
nájemců a ostatních uživatelů v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními.

Technická správa spočívá zejména v zajištění:

  • provozu technologií a zařízení a průběžné kontrole jejich stavu
  • provádění plánované kontrolní činnosti stavební části objektu a technologických zařízení předepsané jednotlivými výrobci či dodavateli a normami
  • všech revizí, servisních prohlídek a dalších zákonem anebo předpisy nařízených činností
  • drobných oprav a řemeslných prací
  • zásobování údržbovým materiálem
  • správy a aktualizace provozní dokumentace
  • plánování údržby, oprav a investic
  • spolupráce při reklamacích a pojistných událostech
  • projednávání a uzavírání subdodavatelských smluv
  • pravidelného reportingu