PO a BOZP

Požární ochrana

poskytujeme zejména:

  • vedení jednotné dokumentace dle platných předpisů (požární rády, poplachové směrnice, zavedení požárních knih,
  ohlašovny požáru, požárních evakuačních plánů apod.)
  • spolupráce s orgány státního požárního dozoru
  • zajištění vybavení pracovišť a objektu příslušnými tabulkami a označeními

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

pro klienty zajišťujeme:

  • šetření pracovních úrazů (účast při sepisování úrazu, kontrola pracovišť, kde úraz vznikl, návrhy na opatření, odškodnění)
  • spolupráce s kontrolními orgány IBP, Policie, prokuratury, pojišťovny, zasílání záznamu o úrazu, spolupráce při kontrolách
  • prověřování pracovišť v souladu s nařízeními BOZP
  • zajištění vybavení pracovišť předepsanou dokumentací a ochrannými pomůckami

Poradenství a konzultace BOZP a PO

na přání našich klientů zajistíme:

  • zpracování dokumentace BOZP a PO
  • provádění pravidelné kontrolní činnosti v oblasti BOZP a PO
  • zavádění systému řízení BOZP a PO
  • provádění vstupních a opakovacích školení z předpisů BOZP a PO pro řadové i vedoucí zaměstnance
  • evidence rizikových prací a jejich kategorizace (zajištění měření, návrh kategorie, stanovení opatření)
  • odborné metodické řízení činnosti pracovníku pověřených plněním úkolů na úseku BOZP a PO
  • zabezpečení prostředků BOZP a PO včetně vybavení pracovišť potřebnými výstražnými a bezpečnostními značkami
  • účast při provádění cvičných požárních poplachů